• Reklamacje

I. Zgłaszanie Reklamacji
 1. Kupujący zgłaszający reklamację wypełnia  prawidłowo uzupełniając następujące informacje:
 • Data i miejsce zgłoszenia;
 • Dane adresowe zgłaszającego:

- imię i nazwisko, adres, telefon 

 • Data zakupu oraz nr faktury/paragonu;
 • Określenie wadliwego towaru (nazwa, kod, ilość, cena zakupu);
 • Opis wady;
 • Data stwierdzenia wady.

  2.Wadliwy towar wraz z załączonym formularzem reklamacji,powinien być wysłany na poniższy adres firmy: Misterek Olga Misterek ul. Ziołowa 43/41
 1. Jeżeli koszty wysyłki przewyższają wartość netto reklamowanego towaru, zgłoszenia reklamacji należy drogą mailową na adres gugugaga@gmail.com. W takim przypadku firma Misterek Olga Misterek może przyjąć i uznać reklamację bez konieczności wysyłki zareklamowanego towaru. Informację na ten temat firma Misterek Olga Misterek przekaże Kupującemu drogą mailową w terminie możliwie najszybszym, nie dalszym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji.
 2. W pozostałych przypadkach Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru do firmy Misterek Olga Misterek. na koszt Sprzedającego.
 3. W przesyłce z reklamowanymi towarami nie mogą znajdować się towary, które są zwracane z innych przyczyn niż reklamacja jakościowa (czyli wada fizyczna towaru).
II. Wysyłka reklamowanego towaru
 1. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
 2. Towary przesłane w sposób narażający je na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu automatycznie tracą gwarancję. Ryzyko uszkodzenia Towaru w czasie transportu ponosi Klient.
 3. Reklamowane towary powinny być dostarczone do firmy Misterek Olga Misterek w stanie fizycznym, który umożliwia weryfikację uszkodzenia (wady), jak również określić jego przyczynę.

III. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje rozpatrywane są w siedzibie firmy Misterek Olga Misterek. przez Komisję Reklamacyjną, która dokonuje oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Firma Misterek Olga Misterek dołoży wszelkich starań, aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia otrzymania reklamacji (termin liczony od dnia odebrania przez firmę Misterek Olga Misterek przesyłki z wadliwym towarem). Czas naprawy/wymiany może nieznacznie ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na dostawę towaru podlegającego wymianie lub elementów składowych, niezbędnych do usunięcia usterki. O ewentualnej zwłoce Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne na uszkodzenia mechaniczne wynikające ze szkód powstałych w czasie transportu może być uznane wyłącznie wtedy, jeśli został sporządzony Protokół Reklamacyjny w obecności kuriera.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez firmę Misterek Olga Misterek, ponosi zgłaszający reklamację.
 5. W żadnym przypadku firma Misterek Olga Misterek nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania towaru, włączając w to szkody bezpośrednie i pośrednie, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do wartości zareklamowanego towaru.

 

 • Sklep zamknięty

niebawem ruszamy :)